ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

Οι υπηρεσίες απεντόμωσης και απολύμανσης που προσφέρει η Εταιρεία καλύπτουν όλες τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας. Χρησιμοποιούνται πιστοποιημένα υλικά ενώ όλοι οι εργαζόμενοι στο τμήμα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και με μεγάλη εμπειρία.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι οι ακόλουθες:
• Απεντομώσεις
• Μυοκτονίες
• Απολυμάνσεις
• Τοποθέτηση παγίδων

Αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών Facility της εταιρείας αποτελεί η συντήρηση και επισκευή κάθε είδους Η/Μ εξοπλισμού, όπως κλιματιστικά, συστήματα εξαερισμού, συστήματα θέρμανσης, συστήματα φυσικού αερίου κλπ.
Κάθε εργασία των τεχνικών μας συνοδεύεται από πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης καθώς και από πιστοποιητικό καταλληλότητας προς χρήση. Επιπρόσθετα, οι εργασίες μας καθώς και τα ανταλλακτικά τα οποί χρησιμοποιούμε, συνοδεύονται από εγγύηση 1 (ενός) έτους.

 
el
en_GB el